نشابازار | فروشگاه اینترنتی

نشابازار

فروشگاه اینترنتی
خانه/ کتاب/ الکترونیکی/ کاربرد روش های آماری چند متغیره در تحلیل داده های علوم زمین و محیط زیست
این کالا فاقد تصویر است.

تعداد موجود: 999999993

کاربرد روش های آماری چند متغیره در تحلیل داده های علوم زمین و محیط زیست

PDF

40,000 تومان

447